Nieuws

Publicatie 22-8-2020

Erediensten vanaf 30 augustus

In opdracht van de kerkenraad heeft een werkgroep zich erover gebogen hoe we op een verantwoorde manier kerkdiensten kunnen houden. Het is gelukt om eerder dan 1 oktober weer een zondagse dienst te houden, namelijk vanaf 30 augustus. De eerste maand zijn dat diensten voor heel de gemeente in 's-Gravenpolder. Over de periode daarna besluit de kerkenraad in september.

Uitgangspunt zijn de regels van de overheid

 • - We gaan er in ons plan vanuit dat iedereen zich hieraan houdt. Bij klachten blijft u thuis en laat u zich testen. Tot niet-huisgenoten houdt u een afstand van 1,5 meter. Er worden geen handen geschud. Hoesten/niezen doen we in de elleboog en iedereen wast zijn handen vaak.
 • - In de kerk zorgen we ervoor dat iedereen op 1,5 meter van elkaar blijft tijdens de dienst, maar ook bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
 • - De adviezen wat betreft het ventileren van de kerk, ons aangereikt door deskundigen van de landelijke kerk, worden streng gevolgd.

Inrichting van de kerk

 • - Er zal tussen de kerkgangers steeds één rij stoelen leeg blijven. Deze rijen worden met lint afgesloten. In de rijen die wel gebruikt worden, blijven tussen niet-huisgenoten 3 stoelen leeg. Huisgenoten zitten naast elkaar. Per dienst kunnen we zo minimaal 60 personen een veilige plaats geven. Wanneer er echtparen of gezinnen komen, kan dat iets meer zijn. Uit een peiling weten we dat er waarschijnlijk niet meer dan 60 belangstellenden per dienst zijn.

Opgeven voor de kerkdienst

 • - U kunt zich per zondag opgeven voor de kerkdienst. Dat kan via deze link naar de webshop. Op de donderdag voorafgaand aan de kerkdienst is vanaf 17:30 uur de eerstkomende zondag zichtbaar in de webshop. Het aanmelden wijst zich verder vanzelf. Telefonisch of via Whatsapp aanmelden kan alleen op donderdagavond tussen 17:30 - 18:30 bij Monique de Broekert. Telefoonnummer 06 3397 0841.
 • - Degene die zich het eerst opgeeft, is het eerst aan de beurt. Zijn er teveel aanmeldingen dan krijgen die mensen daarvan bericht. Zij krijgen de zondag daarop voorrang.
 • - De mensen die zich hebben opgegeven krijgen een brief/mail als bevestiging, waarin de gang van zaken nogmaals uitgelegd wordt. Ook zit er een checklist bij die ingevuld meegenomen moet worden naar de dienst.

Voor de kerkdienst

 • - Om zo kort mogelijk met z'n allen in het kerkgebouw aanwezig te zijn, kunt u van 9:40-9:55 uur naar binnen. Ook bij het eventueel buiten wachten, houden we 1,5 meter afstand.
 • - De ingevulde checklist levert u in bij het ontvangstcomité bij de ingang.
 • - Iedereen ontsmet de handen voor het binnengaan van de kerkzaal.
 • - U krijgt een zitplaats toegewezen en wordt begeleid naar uw zitplaats.
 • - Alleen het looppad aan de rechterzijde (vanaf de ingang) wordt gebruikt; de andere zijde zal afgesloten zijn met lint
 • - De kerk wordt gevuld vanaf de Raadhuisstraat / zijbeuk naar de ingang Bosseweide toe.
 • - Iedereen neemt zijn jas mee naar de eigen zitplaats. Kapstokken worden niet gebruikt.

Tijdens de kerkdienst

 • - Wanneer er 60 kerkgangers zijn, mag er vanwege de ventilatie maximaal 10 minuten worden gezongen. Volgens de berekening blijven we dan met een besmettingsrisico van 1% in de veilige zone. Wij zijn hierin extra streng en beperken het zingen tot 3 of 4 zangmomenten van één langer of twee korte verzen.
 • - Doordat de verwarming van de kerk gebruik maakt van lucht die niet ververst wordt, zal de kerk voor de dienst worden opgewarmd. Tijdens de dienst zelf zal de kachel uit staan.
 • - Voorlopig wordt er geen Avondmaal gevierd. Het bedienen van de Doop is wel mogelijk.
 • - De kindernevendienst en de crèche gaan ook weer van start

Het verlaten van de kerk

 • - Na de dienst verlaten we in tegengestelde volgorde als bij binnenkomst het gebouw. Dus eerst Bosseweide, dan zijbeuk en vervolgens beuk Raadhuisstraat. Daarbij wordt slechts van 1 zijde gebruik gemaakt, zoals ook bij binnenkomst. U wacht op uw plaats tot uw rij aan de beurt is om te gaan lopen. Ook nu 1,5 meter afstand houden.
 • - Bij de uitgang staat 1 schaal voor de collecte. De collecte zal in drieën worden gedeeld.
 • - Bij het verlaten van de kerk houden we het looppad voor de ingang van de kerk tot aan de weg vrij voor een vlotte uitstroom, zodat de vereiste 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft.

Na de dienst

 • - Omdat er één dienst in de week gehouden wordt, is het niet nodig om alle zitplaatsen te ontsmetten. Het virus kan niet langer dan 3 dagen overleven buiten een persoon. Natuurlijk wordt de kerk wel op de normale manier schoongehouden.
 • - Als er een (rouw)dienst plaatsvindt op maandag of dinsdag worden de stoelen wel extra schoongemaakt en wordt na de dienst een ventilator in de kerk gezet om de lucht te verversen.

Tenslotte

 • - De uitzendingen via internet verschuiven vanaf 30 augustus weer naar zondag 10.00 uur. Daarna worden ze, zoals gebruikelijk, weer op de website gezet.
 • - Wanneer de overheid extra maatregelen neemt, volgen wij deze op. Dat kan betekenen dat we weer kerkdiensten moeten gaan opnemen zonder kerkgangers.

We hopen op gezegende kerkdiensten in de komende tijd.

Hartelijke groet namens de werkgroep van de kerkenraad,

Arjan en Jolanda Bal, Monique de Broekert en ds. Westerneng

Publicatie 22-8-2020

ADVERTENTIE

Verpachting bij inschrijving

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te ‘s –Gravenpolder/ Baarland biedt per 1 december 2020 bij inschrijving voor 5 jaar in pacht aan (op basis van artikel 7:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek):

Eén perceel bouwland, kadastraal bekend gemeente Kapelle, sectie G  nummer 578 en 579 groot totaal 7.25.70 ha  Dit perceel is gelegen aan de Noordzijde van de Vierwegen tot aan de Provincialeweg  van de afslag ’s-Gravenpolder.    

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR te Amersfoort, telefoon 033-4671010 of via e-mail i.stoffer@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten uiterlijk donderdag 1 oktober 2020 binnen zijn bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen.

Opening van de enveloppen vindt plaats op maandag 5 oktober 2020 op het kantoor te Amersfoort. Alle inschrijvers krijgen schriftelijk bericht.

Kerkleden hebben bij gelijke inschrijving, voorrang bij de gunning. 

___________________________________________________________

Het Kantoor der Kerkelijke Goederen is een rentmeesterskantoor ten dienste van de PKN

 

Publicatie 3-7-2020
nieuws20200703
.

Publicatie 22-5-2020
Update informatie coronacrisis 20200522