Diaconie

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het 'maatschappelijk werk' van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek - maar niet uitsluitend - verantwoordelijk is voor het diaconale werk.
Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk. De inkomsten van diaconie bestaat doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie en opbrengsten uit pacht/verhuur van tuin-/landbouwgrond die de diaconie bezit.
Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39 van het Nieuwe Testament in de Bijbel.

Daarmee volgt de kerk het voorbeeld van Jezus, die zei dat ‘Hij gekomen was om te dienen’, om diaken te zijn. Zijn boodschap had de uitwerking dat er steeds meer mensen door geraakt werden: mensen die anderen, de meest kwetsbaren, wilden dienen, door te helpen en voor hen op te komen.
Ook in deze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen, onder het motto: 'helpen waar geen (andere) helper meer is'.
Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp - voor korte of langere tijd - aan mensen elders in de wereld.

Het diaconaat is ook nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:
• De diaken is betrokken bij de voorbeden. De diaken brengt in welke diaconale noden aandacht nodig hebben en voor welke hoopvolle initiatieven gedankt kan worden.
• De diaken zamelt tijdens de collecte middelen in en vraagt om betrokkenheid bij het diaconale werk.
• De diaken is betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal (de Tafel van de Heer) en zorgt ervoor dat iedereen hier aan kan meedoen.

Onze diaconie bestaat uit 4 diakenen.
Zij ondersteunt, naast vele goede doelen, nog 4 vaste projecten op lange termijn;
• Het werk van de familie de Keijzer in Brazilië (https://www.christengemeente.nl/watwedoen/missie/zendelingen/wim-danielle/)
• Stichting Bokemei (www.bokemei.nl)
• Stichting Zeeuwse handen (https://zeeuwsehanden.nl)
• Els van Teylingen (https://www.defigurant.nl/nieuws/nieuwsbrieven-els)

Familie de Keijzer

Website van familie de Keijzer